พบ 9 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ดินและที่ดิน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่

กรองผลลัพธ์
 • สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน 1 recent views

  เป็นสถานีที่ตรวจวัดข้อมูลแบบ real time ของข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดิน ปริมาณน้ำฝน และระดับการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำใต้ดิน
  กรมทรัพยากรธรณี 27 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 1 recent views

  พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 4 recent views

  ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 recent views

  ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นข้อมูลการจัดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 13 ชนิด (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ทุเรียน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน 1 recent views

  พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 2 recent views

  พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลชุดดิน 2 recent views

  ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน 2 recent views

  ดำเนินการสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทำการเกษตร ซึ่งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการใช้ที่ดิน 2 recent views

  ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน รายละเอียดข้อมูล (Attribute...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).