พบ 1,064 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • การผลิตสินค้าเกษตร API 20 recent views

  ข้อมูลสถิติและประมาณการการผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ link:...
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 31 มกราคม 2566
 • จำนวนองค์ความรู้ของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 4 recent views

  องค์ความรู้ของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลจุดเด่นเกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์... 4 recent views

  จุดเด่น ศักยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลจำนวนวิชาอบรม 6 recent views

  ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลวิทยากรในการอบรม 3 recent views

  ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สถิติศูนย์เครือข่าย/ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่มาถ่ายทอดองค... 8 recent views

  สถิติจำนวนสมาชิกศูนย์เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ พกฉ.
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สถิติจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ศูนย์เครือข่าย/ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เก... 5 recent views

  สถิติจำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ย้อนหลัง จำนวน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - 2564)
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลจุดเด่นเกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2 recent views

  จุดเด่น ศักยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สถิติการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 7 recent views

  การสำรวจผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่สนใจงานงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • จำนวนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 5 recent views

  องค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน 13 recent views

  นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ตามธีมงานของแต่ละเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อให้ข้อมมูลกับผู้เข้าชม ภายในนิทรรศการอาจมีกิจกรรมให้ร่วม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 12 recent views

  ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สถิติผู้เข้าร่วมอบรม 3 recent views

  การสำรวจผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่สนใจเรื่ององค์ความรู้การเกษตร
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 11 recent views

  ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3 recent views

  ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สถิติการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย/ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 10 recent views

  สถิติการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ย้อนหลัง จำนวน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - 2564)
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สถิติผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 3 recent views

  การสำรวจผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่สนใจงานงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • อุณหภูมิ 4 recent views

  อุณหภูมิรายชั่วโมง ที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ องศาเซลเซียส (ºC)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 10 recent views

  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายเดือนวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • จำนวนวันที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน 10 recent views

  จำนวนวันที่ฝนไม่ตกต่อเนื่องนานที่สุดในช่วงฤดูฝนของแต่ละปี รายจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดรายปีรายสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาวิเคราะห์
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ความกดอากาศ 4 recent views

  ความกดอากาศรายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการตรวจวัดคือ เฮ็กซะปาสคาล (hPa)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ปริมาณฝนคาดการณ์ 5 recent views

  ปริมาณฝนคาดการณ์ 6 เดือนล่วงหน้า รายจังหวัดทั่วประเทศ โดยอาศัยวิธีการ Machine Learning ของข้อมูลดัชนีสมุทรศาสตร์ และ ดัชนีภูมิอากาศ ต่างๆ
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • จำนวนวันที่ฝนตกหนัก 4 recent views

  จำนวนวันที่ฝนตกหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 35 มิลลิเมตร ในแต่ละปี รายจังหวัดทั่วประเทศ
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด 6 recent views

  ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ปริมาณฝน 4 recent views

  ปริมาณฝนสะสมราย 1 ชั่วโมงที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน.
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ 4 recent views

  ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลตรวจวัดระดับสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้วิธีการเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ Inverse Distance Weighted (IDW)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ระดับน้ำ 4 recent views

  ระดับน้ำราย 10 นาที หน่วยเป็น ม.รทก. (เมตรเทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ความชื้นสัมพัทธ์ 3 recent views

  ความชื้นสัมพัทธ์รายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ เปอร์เซ็นต์ (%)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • สถิติภัยแล้งรายหมู่บ้าน 3 recent views

  จำนวนสถิติข้อมูลภัยแล้งรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).