ข้อมูลแหล่งการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลปะการังเทียม

จำนวนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง โดยแยกเป็น รายจังหวัด แยกปีที่จัดสร้าง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
* อีเมลผู้ติดต่อ fgi.marine@fisheries.go.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
- เพื่อนำไปพิจารณานโยบายการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล - เพื่อประชาสัมพันธ์พิกัดการจัดสร้าง -เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา รายงานผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www4.fisheries.go.th/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 2 มกราคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
พิกัด
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จุด
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 17 ตุลาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 ตุลาคม 2566