มติคณะรัฐมนตรี

มติณะรัฐมนตรี เป็นมติในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีที่สรุปออกมาในเรื่องต่างๆ เพื่อหน่วยงานต่างๆนำไปฏิบัติตาม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานรัฐมนตรี
* อีเมลผู้ติดต่อ bsm@moac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในเรื่องต่างๆ และให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 เดือน/ครั้ง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การประชุมคณะรัฐมนตรี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
docx
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565