รายงานการให้คำปรึกษา

  1. หน่วยรับตรวจ 2. กิจกรรมที่ให้คำปรึกษา 3. ประเด็นการให้คำปรึกษา 4.วัตถุประสงค์การให้คำปรึกษา
  2. ขอบเขตการให้คำปรึกษา 6. วิธีการให้คำปรึกษา 7. ระยะเวลาเข้าปฏิบัติงานให้คำปรึกษา 8.ผลการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา 9. ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักตรวจสอบภายใน
* อีเมลผู้ติดต่อ Mia@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
การให้คำปรึกษาแนะนำให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นภารกิจของสำนักตรวจสอบภายใน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนปฏิบัติงานการให้คำปรึกษา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565