การเผยแพร่ผลการปฎิบัติงานการให้คำปรึกษา

ข้อมูลการให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 1.หมวดหมู่การขอคำปรึกษา 2.เรื่องที่ขอคำปรึกษา โดยให้ผู้ต้องการหารือกรอกรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบภายในให้คำปรึกษาได้ตรงประเด็น 3.ปีที่ให้คำปรึกษา 4.ข้อเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับผู้ขอรับคำปรึกษา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักตรวจสอบภายใน
* อีเมลผู้ติดต่อ Mia@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
การให้คำปรึกษาแนะนำให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นภารกิจของสำนักตรวจสอบภายใน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/เดือน
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลในระบบการให้คำปรึกษาของสำนักตรวจสอบภายใน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Video
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565