ข้อมูลการให้คำปรึกษา เว็บไซต์สำนักตรวจสอบภายใน

ข้อมูลการให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 1.หมวดหมู่การขอคำปรึกษา
2.เรื่องที่ขอคำปรึกษา โดยให้ผู้ต้องการหารือกรอกรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบภายในให้คำปรึกษาได้ตรงประเด็น
3.ปีที่ให้คำปรึกษา
4.ข้อเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับผู้ขอรับคำปรึกษา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักตรวจสอบภายใน
* อีเมลผู้ติดต่อ Mia@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
การให้คำปรึกษาแนะนำให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นภารกิจของสำนักตรวจสอบภายใน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ทุกครั้งที่มีการขอคำปรึกษา
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลในระบบการให้คำปรึกษาของสำนักตรวจสอบภายใน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565