ประเด็นถาม/ตอบการให้คำแนะนำและการให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย

เป็นการรวมรวมประเด็นคำถามและคำตอบในการให้คำปรึกษา ให้ความเห็น และคำแะนำ ทางด้านกฎหมาย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
การให้คําแนะนํา/ความเห็นด้านกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักกฎหมาย
* อีเมลผู้ติดต่อ Lad@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565