ไก่เนื้อ: ปริมาณผลผลิต จำนวนสัตว์ และจำนวนเกษตรกร รายปี ระดับจังหวัด

ข้อมูลการผลิตไก่เนื้อ รายปี ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 2562-2564

 • จำนวนเกษตรกร ณ วันที่ 1 ม.ค. (ราย)
 • จำนวนสัตว์ ณ วันที่ 1 ม.ค. (ตัว)
 • ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ (ตัว)
 • ปริมาณผลผลิตเนื้อไก่ (ตัน)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
* อีเมลผู้ติดต่อ ext_project@dld.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กรมปศุสัตว์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2566