บัญชีทะเบียนแหล่งน้ำสาธารณะ

แหล่งน้ำสาธารณะหมายถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ, ทรัพยากรน้ำสาธารณะมีนิยามตามมาตรา 4 พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561, พื้นที่ชุ่มน้ำ มีความหมายตาม มาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 ของอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ 21 ธันวาคม 2518

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban0609@dwr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา รายงานของ สผ., มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543,มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552,มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานของรัฐ,หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://file.dwr.go.th/s/6MzwtHi3nZCgiNR
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 ตุลาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 ตุลาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565