ทะเบียนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ

ทะเบียนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งรวบรวมจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1-11

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban0610@dwr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
URL https://file.dwr.go.th/s/8gg4dTMKGRkF5CT
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 18 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565