ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงนสด ิ เป็นการแสดงฐานะการคลังของรัฐบาลเพื่อ ใช้ในการติดตามฐานะเงินสดของรัฐบาลที่มีการรับและจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีเงินคงคลัง รวมทั้งใช้ในการบริหารเงินสด และการกู้ยืมเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลของรัฐบาล โดยมี องค์ประกอบของฐานะ การคลังดังนี้ 1) รายได้นําส่งคลัง รายได้ของรัฐบาลที่จัดเก็บได้สุทธิต้องนําส่งเข้าคลัง (บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งรายได้ที่รัฐบาลจัดเกบในแต ็ ่ละเดือนอาจมีความแตกต่างจากรายได้นําส่งคลัง เนื่องจากจะมีการเหลื่อมเวลาในการนําส่งคลังเป็นสาเหตุ หลัก 2) รายจ่าย เป็นการเบิกจ่ายจริงที่ออกจากบัญชีเงินคงคลังภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณในปีปัจจุบัน รวมกับการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อนหรือการเบิกจ่ายเหลื่อมปีด้วย 3) ดุลเงินงบประมาณ เป็นการแสดงผลการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง ซึ่งคํานวณจากส่วนต่างระหว่างรายได้นําส่งคลัง และรายจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและรายจ่ายจากปีงบประมาณก่อน 4) ดุลเงนนอกงบประมาณ ิ เป็นการแสดงผลการรับจ ่ายเงินอื่นๆ จากบัญชีเงินคงคลัง นอกเหนอจากรายได้ และรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ เช่น การรับจ่ายบัญชีเงินฝากและเงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ รายรับ (จ่าย) จากส่วนเกิน (ส่วนลด) การจําหน่ายพันธบัตร (Bond Premium/Discount) และการออกและไถ่ถอนตั๋วเงินคลังสําหรับการบริหารเงินสด เป็นต้น 5) ดุลเงินสดก่อนกู้เป็นผลจากดุลเงินงบประมาณรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งแสดงถึงผลกระทบต่อเงินสดจากผลการดําเนินงานของรัฐบาลในกรณีที่ยังไม่มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 6) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล เป็นการกู้เงินของรัฐบาลในกรณีที่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพื่อการรักษาสภาพคล่องของรัฐบาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดําเนินการ 7) ดุลเงินสดหลังกู้เป็นผลจากดุลเงินสดก่อนกู้รวมกับเงินสดที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล โดยดุลเงินสดหลังกู้เป็นส่วนที่ จะส่งผลต่อปริมาณเงินคงคลังของรัฐบาลโดยตรง เนื่องจากแสดงถึงปริมาณเงินสุทธิที่ต้องนําส่ง/เบิกจ่ายจากบัญชีเงินคงคลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กรมบัญชีกลาง, สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565