รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ภาษีบ ารุง อบจ. จากยาสูบ และน ามัน และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จาก ผู้เข้าพักในโรงแรม - รายได้ที ่ไม่ใช ่ภาษีอากร ได้แก ่ ค่าธรรมเนียม ค ่าปรับ ใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน 2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน อสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ. อบจ. ร้อยละ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้ตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 3) เงินอุดหนุน เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. แบ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4) รายรับจากเงินสะสม หมายถึง การน าเงินสะสมของ อปท. มาใช้จ ่ายโดยไม่ต้องตั งเงิน งบประมาณมาใช้คืนเงินที่ใช้จ่ายไป (การจ่ายขาดเงินสะสม) โดยมีระเบียบระบุไว้ให้สามารถใช้ในเรื่องใดบ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ควบคุม การจ่ายขาดเงินสะสมจะใช้ในเวลาที่มีเหตุจ าเป็น เช่น เมื่อได้รับรายได้ประจ าที่ล่าช้า เกิดอุทกภัย หรือมีภารกิจเร่งด่วน เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรับ-จ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อวันสิ นปีและรวมกับเงินเหลือจ่ายปีก่อนๆ 5) เงินกู้หมายถึง เงินกู้หรือเงินอื่นใดที่ อปท. กู้มาเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานปกติทั่วไป หรือเป็น เงินใช้ปรับสภาพคล่องในการด าเนินงาน ทั งนี การกู้ระยะสั นหรือระยะยาวขึ นอยู่กับฐานะการเงินของ อปท. นั นๆ โดยการกู้มีเงื่อนไขก าหนดให้ต้องตั งในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับแหล่งเงินกู้ของ อปท. ได้แก่ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และเงินกู้อื่นๆ - รำยได้อปท. ปี 2551-2553 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 242 แห่งดังนี องค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 75 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 24 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 141 แห่ง กทม. และเมืองพัทยา - รำยได้ อปท. ปี 2554 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 249แห่งดังนี องค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 75 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 27 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 145 แห่ง กทม. และเมืองพัทยา - รำยได้ อปท. ปี 2555 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 262แห่งดังนี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 28แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 156แห่ง กทม. และเมืองพัทยา - รำยได้ อปท. ปี 2556 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 374แห่งดังนี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 29แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 167แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 100 แห่งกทม. และเมืองพัทยา - รำยได้ อปท. ปี 2557 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 482แห่งดังนี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 176แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 200 แห่งกทม. และเมืองพัทยา - รำยได้ อปท. ปี 2558 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 584แห่งดังนี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 178แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 300 แห่งกทม. และเมืองพัทยา - รำยได้ อปท. ปี 2559 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 686แห่งดังนี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 178 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 400 แห่ง กทม.และเมืองพัทยา - รำยได้ อปท. ปี 2560 ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจาก อปท. ทั งหมด จ านวน 786แห่งดังนี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ านวน 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 178แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 500 แห่งกทม. และเมืองพัทยา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565