รายได้กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดย แบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ - รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้ จากสาธารณูปโภค รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน 2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้ ตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 3) เงินอุดหนุน เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ กทม. แบ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4) รายรับจากเงินสะสม หมายถึง การน าเงินสะสมของ กทม. มาใช้จ่ายโดย ไม่ต้องตั้งเงินงบประมาณมาใช้คืนเงินที่ใช้ จ่ายไป โดยมีระเบียบระบุไว้ให้สามารถใช้ในเรื่องใดบ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ควบคุม การจ่าย ขาดเงินสะสม จะใช้ในเวลาที่มีเหตุจ าเป็น เช่น เมื่อได้รับรายได้ประจ าที่ล่าช้า เกิด อุทกภัย หรือมีภารกิจเร่งด่วน เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อ วันสิ้นปีและรวมกับเงินเหลือจ่ายปีก่อนๆ ด้วย 5) เงินกู้หมายถึง เงินกู้หรือเงินอื่นใดที่ กทม. กู้มาเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานปกติทั่วไป หรือเป็นเงินใช้ปรับสภาพคล่อง ในการด าเนินงาน ทั้งนี้จะใช้เงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของ กทม. โดยการกู้นั้นมีเงื่อนไขก าหนดให้ต้อง น ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแหล่งเงินกู้ของ กทม. ได้แก่ เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล ต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กรุงเทพมหานคร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565