รายได้เมืองพัทยา

้อมูลรายได้เมืองพัทยา ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ และอากรรังนกอีแอ่น - รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้ จาก สาธารณูปโภค รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน 2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและเบียร์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีจัดสรรอื่นๆ และ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้ตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 3) เงินอุดหนุน เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เมืองพัทยา แบ่งเป็น เงินอุดหนุน ทั่วไป และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 4) รายรับจากเงินสะสม หมายถึง การน าเงินสะสมของเมืองพัทยามาใช้จ่าย โดยไม่ต้องตั้งเงิน งบประมาณมาใช้คืนเงินที่ใช้จ่ายไป โดยมีระเบียบระบุไว้ ให้สามารถใช้ในเรื่องใดบ้าง และต้องได้รับการอนุมัติ จากหน่วยงานที่ควบคุม การจ่าย ขาดเงินสะสมจะใช้ในเวลาที่มีเหตุจ าเป็น เช่น เมื่อได้รับรายได้ ประจ าที่ล่าช้า เกิด อุทกภัย หรือมีภารกิจเร่งด่วน เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อวันสิ้นปีและรวมกับเงินเหลือจ่ายปีก่อนๆ ด้วย 5) เงินกู้ หมายถึง เงินกู้หรือเงินอื่นใดที่เมืองพัทยากู้มาเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานปกติทั่วไป หรือ เป็นเงินใช้ปรับสภาพคล่องในการด าเนินงาน ทั้งนี้การกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของ เมืองพัทยา โดยการกู้มีเงื่อนไขก าหนดให้ต้องน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแหล่งเงินกู้ของ เมืองพัทยา ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และเงินกู้ อื่นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาและกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เมืองพัทยา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565