รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูลรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือค่า ท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ 2) รายจ่ายประจ า ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายประจ าอื่นๆ 3) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ 4) รายจ่ายพิเศษ ได้แก่ รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม เงินกู้ (เงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เงินส ารองเงินรายรับ และรายจ่ายพิเศษ อื่นๆ 5) รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ปี 2551-2554 รายจ่าย อบจ. ประกอบด้วยข้อมูลของ อบจ. จ านวน 75 แห่ง - ปี 2555-2561 รายจ่าย อบจ. ประกอบด้วยข้อมูลของ อบจ. จ านวน 76 แห่ง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565