รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)

ข้อมูลรายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือค่าท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ 2) รายจ่ายประจ า ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายประจ าอื่นๆ 3) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ 4) รายจ่ายพิเศษ ได้แก่ รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม เงินกู้ (เงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เงินส ารองเงินรายรับ และรายจ่ายพิเศษ อื่นๆ 5) รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ปี 2551-2553 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 165 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 24 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 141 แห่ง - ปี 2554 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 172 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 27 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 145 แห่ง - ปี 2555 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 184 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 28 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 156 แห่ง - ปี 2556 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 296 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 29 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 167 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 100 แห่ง - ปี 2557 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 406 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 176 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 200 แห่ง - ปี 2558 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 508 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 176 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 300 แห่ง - ปี 2559 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 608 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 176 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 400 แห่ง - ปี 2560 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 708 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 176 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 500 แห่ง - ปี 2561 รายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 708 แห่ง ดังนี้ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 176 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 500 แห่ง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล จ านวน 500 แห่ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565