ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง (Fiscal Early Warning System)

ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง เป็นแบบจำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ส่งสัญญาณเตือนภัย ความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการคลังขึ้นในอีก 2 ปี ข้างหน้า ผ่านเครื่องมือ Signaling Approach โดยจะมีการคำนวณดัชนีรวมเตือนภัยล่วงหน้า จากผลรวมถ่วงน้ำหนักความแม่นยำในการส่งสัญญาณ ของตัวบ่งชี้วิกฤตล่วงหน้า 14 ตัว ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐบาล 2) ดุลงบประมาณต่อ GDP 3) ภาระหนี้ต่างประเทศของทางการต่อรายได้ จากการส่งออก 4) เงินคงคลังต่อ GDP 5) สัดส่วนหนี้ต่างประเทศระยะสั้นต่อทุนสำรอง ระหว่างประเทศ 6) ภาระหนี้ต่างประเทศรวมต่อรายได้จากการ ส่งออก 7) ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP 8) ดุลการชำระเงินต่อ GDP 9) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 10) สัดส่วนเงินกองทุน 11) สัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพ 12) อัตราเงินเฟ้อ 13) สินเชื่อธุรกิจคงค้างต่อ GDP 14) กายขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจคงค้างต่อ GDP

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 3. สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565