ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)

เป็นการแสดงผลการดําเนินงานของภาครฐบาลตามระบบสถ ั ิติเพ ื่ อการศกษาและ ึ วิเคราะหนโนบายการคล ์ ัง (ระบบ สศค.) หรือ Government Finance Statistics (GFS) มาตรฐานปีค.ศ. 2001 ประกอบด้วยรายได้รายจ่ายการเปลี่ยนแปลงใน การถือครองสนทร ิ ัพยและหน ์ ี้สิน ซึ่งในระบบนี้ธุรกรรมประเภทรายไดและรายจ ้ ่าย เท่าน ั้ นที่ก่อใหเก้ ิดการเปลี่ยนแปลงในทนสุ ทธิ ิส่วนธุรกรรมประเภทอื่ นๆจะ ก่อให้เกดการเปล ิ ี่ยนแปลงประเภทของสินทรัพย์หรือหนี้สิน แต่ไม่เปลี่ยนแปลงทุน สุทธิดุลสําคญทั ี่ได้จากงบแสดงผลการดําเนนงานค ิ ือ - ดุลการดําเนนงานส ิ ุทธ (Net Operating Balance) = ิ รายได้ (Revenue) – รายจ่าย (Expense) - ดุลการให้กู้ยืมสุทธิ/กู้ยืมสทธุ (Net Lending (+)/Bo ิ rrowing (-)) = ดุลการดําเนนงานส ิ ทธุ ิ – การถือครองสนทร ิ ัพย์ที่ไมใช่ ่ทางการเงินสุทธิ = การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินสทธุ ิ – หนี้สินสทธุ ิ = การชดเชยดลการคล ุ ัง (Financing) ดุลการดาเนํ นงาน ิ (Operating Balance) เป็นมาตรวัดความย ั่ งยนในการ ื ดําเนินงานของรัฐบาล เน ื่ องจากดุลดังกลาวจะไม ่ รวมก ่ าไรและขาดท ํ ุนจากการ เปลี่ยนแปลงในระดับราคาและการเปลี่ยนแปลงอื่ นๆของปรมาณส ิ ินทรัพย์ทําให้ ดุลการดําเนนงานน ิ ี้แสดงการเปลี่ยนแปลงในทุนสทธุ ิที่เกิดขนโดยตรงจากนโยบาย ึ้ รัฐบาล เพราะถือว่าธุรกรรมของรัฐบาลเกิดจากการดําเนนนโยบาย ิ ดุลการดําเนนงานม ิ 2 ี ประเภท คือ 1. ดุลการดําเนนงานเบ ิ ื้ องต้น (Gross Operating Balance) คือรายได้หัก ด้วยค่าใช้จ่ายท ี่ไม่รวมการบรโภคส ิ ินค้าทุน / ค่าเส ื่ อมราคา 2. ดุลการดําเนนงานส ิ ุทธ (Net Operating Balance) ิ คือรายได้หักด้วย ค่าใช้จ่ายดุลการดําเนินงานสทธุ ิจะใช้วิเคระห์ได้ดีเน ื่ องจากสะท้อน ภาระปัจจุบันของการดําเนินงานรัฐบาล อย่างไรก็ตามเน ื่ องจากการ บริโภคสนคิ ้าทนหร ุ ือค่าเส ื่ อมราคานี้คํานวณยากในทางปฎิบัติจึงใช้ ดุลการดําเนนงานเบ ิ ื้ องต้นแทนดุลการดําเนนงานส ิ ทธุ ิหากไม่ไดคํ ้านวณ การบริโภคสนคิ ้าทุน/ค่าเสื่อมราคา ดุลการให้กู้ยืมสุทธ/ิการกู้ยืมสุทธิ (Net Lending/Borrowing) เป็นขอม้ ูล แสดงทิศทางการไหลเขาออกของทร ้ พยากรทางการเง ั ินจากรัฐบาล หากคาน่ ี้เป็น บวกแสดงว่ารฐบาลให ั ทร้ ัพยากรทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจอื่นในระบบ เศรษฐกิจได้กู้ยืมไปใช้สอย (ทรัพยากรทางการเงินไหลออกจากรัฐบาลไปสภาค ู่ เศรษฐกิจอื่น) หรือหากค่านี้เป็นลบแสดงว่ารัฐบาลกู้ยืมทรพยากรทางการเง ั ินจาก ภาคอื่นมาใช(้ ทรัพยากรทางการเงินไหลจากภาคเศรษฐกจอิ ื่ นเขามาร ้ ฐบาล ั ) อาจ ถือได้ว่าเป็นเครื่องชี้ ผลกระทบทางการเงินจากกิจกรรมของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบญชั ีกลาง 3. ธนาคารแหงประเทศไทย ่ 4. สํานักงานบริหารหน ี้ สาธารณะ 5. กองทุนเงินนอกงบประมาณ 15 กองทุน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565