รายได้ (Revenue)

รายได้ (Revenue) คือ มูลค่ารวมท ั้ งหมดของธุรกรรมที่ทําให้ทุนสทธุ ิของรัฐบาล เพ ิ่ มข ึ้ นซ ึ่ งหมายถึง จํานวนเงนทิ ั้ งหมดที่รัฐบาลได้รับโดยไม่ต้องมีภาระผกพู ันใน การชําระคืนในภายหลังจะมีสิ่งตอบแทนจากการรับเงินหรือไม่ก็ได้ยกเว้นจํานวน เงินที่รัฐบาลได้รับจากการขายสินทรัพย์ซึ่งไม่ถือเป็นรายได้จากการทําธุรกรรม เพราะไม่มีผลตอการเพ ่ มข ิ่ ึ้ นของทุนสทธุ ิเพยงแต ี ่เปลยนร ี่ ูปของการถือสนทร ิ ัพย ์ เช่น การขายอาคาร หรือการขายหุ้นของรฐวั ิสาหกจทิ ี่รัฐบาลถืออยู่ เปลี่ ยน เป็นการถือเงินสดแทน ได้แก่ - ภาษี (Taxes) คือเงินโอนใหเปล ้ ่าท ี่ เรียกเกบจากประชาชน ็ โดยที่ประชาชน ทุกคนมีหนาท้ ี่ต้องเสียภาษ ีภาษีนี้รวมไปถงคึ ่าธรรมเนียมท ั่วไปที่สูงเกินกว่า ต้นทุนของการให้บรการ ิ แต่จะแยกออกจากเงินประกันสังคมและค่าปรับ - เงินสมทบประกันสังคม (Social Contributions)ตามมาตรฐานสากลจะ รวมเงินท ี่ได้รับจากระบบประกันสังคมโดยนายจ้างทใหี่ ผลประโยชน ้ ์อื่นท ี่ นอกเหนือไปจากเงินผลประโยชน์หลังเกษียณอายุและเงินสมทบประกนสั งคม ั ของลูกจ้างแตกต่างไปจากเงินภาษีเพราะเป็นเงินท ี่จะใหผลประโยชน ้ แก์ ่ ผู้ประกนตนหร ั อผื ู้รับผลประโยชน์ ถ้ามเหต ี การณ ุ ์ที่กําหนดไว้เกิดขึ้น เช่น การเจ็บป่วยและชราภาพ ยกเว้นรายจ่ายเรียกเก็บจากเงินอนๆ ื่ เข้าระบบ ประกันสังคมทนอกเหน ี่ ือไปจากค่าจ้างและเงินเดือนจะนับเป็นภาษีนอกจากน้ี เงินสมทบเพ ื่ อระบบการจ่ายเงนหล ิ ังเกษียณจะไม่นับเป็นเงินสมทประกันสังคม ในระบบสถิติรัฐบาล - เงินช่วยเหลือ (Grants) เป็นเงินโอนให้โดยสมครใจจากร ั ัฐบาลอื่น หรอจาก ื องค์กรระหว่างประเทศซึ่งอาจจะอยในร ู่ ูปเงนสดหร ิ ือรูปอื่ นๆก็ได้ - รายได้อื่น (Other revenue) คือรายได้อื่นๆท ี่ นอกเหนือไปจากที่ กล่าวมา ข้างต้น เช่น ยอดจําหน่ายสินค้าและบรการ ิ ดอกเบ ี้ยและรายได้จากทรัพย์สิน อื่นๆเงินโอนโดยสมครใจท ั ี่ นอกเหนือไปจากเงินช่วยเหลือในรูปของเงินสดหรือ รูปอื่ นๆค่าปรับต่างๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบญชั ีกลาง 3. ธนาคารแหงประเทศไทย ่ 4. สํานักงานบริหารหน ี้ สาธารณะ 5. กองทุนเงินนอกงบประมาณ 15 กองทุน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565