ค่าใช้จ่าย (Expense)

รายจ่าย (Expenditure) หมายถึง จํานวนเงินท ั้ งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปเพื่อ การใช้จ่ายทางเศรษฐกจของร ิ ฐบาล ั โดยไม่ต้องมีการรับชําระคืนในภายหลัง หรือ จะมีสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ได้และจะต้องไมใช่ ่เป็นรายจายช ่ ําระหนี้ต้นเงินกู้ รายจ่ายสามารถแยกเป็น รายจ่ายประจําหรอคื ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และ รายจ่ายลงทนหร ุ ือรายจ่ายซอส ื้ ินทรัพย์ถาวรสทธุ ิ รายจ่ายประจาหร ํ ือคาใช ่ ้จ่าย (Expense) หมายถึง รายจ่ายเพ ื่อใช้ในการ ดําเนินงานไมใช่ ่เพ ื่ อซ ื้ อสินทรพยั ์หรือเพ ื่ อการลงทุน เพราะการซ ื้ อสินทรัพย์หรือ รายจ่ายเพ ื่ อการลงทนเป ุ ็นการเปลี่ ยนรูปของสินทรัพย์จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีก ประเภทหนึ่ง นอกจากน ี้ค่าใช้จ่ายยังถูกจําแนกออกตามลักษณะงาน (Functional purpose) เช่น การสาธารณสุขการรกษาความสงบภายใน ั เป็นต้น ค่าใช้จ่ายอาจแบ่งตามลักษณะเศรษฐกิจได้ดังน ี้ - ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees)คือ รายจ่ายในรูปเงินสดหรออื ื่ นๆ ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างเพ ื่ อตอบแทนจากผลงานที่ทํา ค่าตอบแทนแรงงาน ประกอบด้วยค่าจ้างและเงินเดือน รวมไปถึงเงิน ประกันสังคมสวนของร ่ ฐบาลในฐานะท ั ี่เปนนายจ ็ ้างค่าใช้จ่ายน ี้จะไม่รวม ค่าตอบแทนแรงงานที่มีส่วนเกยวข ี่ ้องกับรายจ่ายลงทุน (สะสมทุน) ของรฐบาล ั ดังน ั้ นค่าตอบแทนแรงงานท ั้ งหมดของ SNA1993 (บัญชรายได ี ้ประชาชาต) ิจึง มากกว่าค่าตอบแทนแรงงานใน GFSM2001 (ฐานะการคลังตามระบบ สศค.) - การใชสิ้ นค้าและบริการ (Use of goods and services) คือมูลค่า ทั้งหมดของสินค้าและบรการท ิ ี่ซื้อโดยรฐบาลเพ ั ื่อใช้ในการผลิตหรือนําไปขายต่อ หักด้วยการเปลี่ยนแปลงสทธุ ในส ิ ินค้าคงคลังของสินค้าและบริการนนๆ ั้ โดยที่ไม่ รวมสินค้าและบริการที่ซื้อมาเพ ื่อโอนให้แกคร่ ัวเรือนหรือเปนการช ็ ่วยเหลอโดยท ื ี่ ไม่ได้นํามาใช้เพ ื่ อการผลิต - การบริโภคสินคาท้ ุน (Consumption of fixed capital)คือการ ลดลงของมลคู าส่ ินทรัพย์ถาวรตามช่วงระยะเวลาบญชั ีอันเน่องมาจากความเส ื ื่ อม ทางกายภาพ ล้าสมัยและความเสยหายตามปกต ี ิค่าใช้จ่ายน ี้เป็นค่าใช้จ่ายท ี่ไมใช่ ่ เงินสดและยากท ี่จะประมาณ ดังน ั้นในบางครั้งหากไมสามารถประมาณรายจ ่ ่าย ดังกล่าวได้จึงต้องคํานวณดุลการดําเนินงานเบ ื้ องต้น เพ ื่อใช้แทนดลการ ุ ดําเนินงานสทธุ ิ - ดอกเบี้ย (Interest)คือค่าใช้จ่ายในฐานะลกหน ู ี้ที่เกิดจากการใช้ เงินทุนของผู้อื่น เช่น เคร ื่ องมอทางการเง ื ินที่มีดอกเบี้ย จําแนกได้เป็น เงินฝาก ตราสารทางการเงินท ี่ นอกเหนอไปจากห ื ุ้น สินเชื่อ หรือบญชั ีคงค้าง - เงินอดหน ุ ุน (Subsidies) เป็นเงินโอนทใหี่ แก้ ่วิสาหกิจเพ ื่ อสนับสนุน กิจกรรมการผลิตรวมไปถึงเงนโอนให ิ แก้ ่รัฐวิสาหกจหร ิ อวื ิสาหกิจอ ื่ นๆเพอชดเชย ื่ การขาดทุนจาการดําเนินงาน - เงินช่วยเหลือ (Grants) เป็นเงินโอนทใหี่ โดยสม ้ ัครใจในรูปเงินสดหรือ อื่นๆใหแก้ ่รัฐบาลระดับอ ื่ นๆรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคกรระหว ์ ่างประเทศ - เงินสงคมสงเคราะห ั ์ (Social benefits) เป็นเงินโอนแกคร่ ัวเรือนทใหี่ ้ เม ื่ อเกิดความเดือดร้อน เช่น ความเจ็บป่วยว่างงาน เกษียณอายุเงินช่วยเหลือค่า บ้าน เหตุการณ์ฉุกเฉิน เงินสงเคราะห์อาจจะอยู่ในรูปเงินสดหรืออ ื่ นๆแต่ต้นทุน การผลิตเพ ื่ อการสงเคราะหในร ์ ูปมิใช่เงินสดของหน่วยงานของรัฐบาลจะถกบู ันทึก เป็นค่าใช้จ่ายสาหร ํ ับการผลิตสินค้าและบริการน ั้ นๆ SNA1993 จะบันทกสึ ่วนเงิน บํานาญและผลประโยชนหล์ ังเกษียณเป็นเงินสังคมสงเคราะห์แต่ในระบบ GFSM2001 จะบันทึกเปนการลดลงในหน ็ ี้สิน - ค่าใช้จ่ายอนๆ ื่ (Other expense) รวมธรกรรมการใช ุ ้จ่ายท ี่ไมเข่ ้า กลุ่มใดๆธุรกรรมทอย ี่ ู่ในกลุ่มน ี้ รวมถึงการสญเส ู ียรายได้จากการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษ (Tax expenditure) ี ค่าปรับ เงินโอนไปสหนู่ ่วยงานไมแสวงหาก ่ ําไรที่ ให้บรการแก ิ คร่ วเร ั ือน เงินโอนเพื่ อการลงทุนนอกเหนือไปจากเงินช่วยเหลอเพ ื ื่อ การลงทุน ค่าเบ ื้ยประกันภัย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบญชั ีกลาง 3. ธนาคารแหงประเทศไทย ่ 4. สํานักงานบริหารหน ี้ สาธารณะ 5. กองทุนเงินนอกงบประมาณ 15 กองทุน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565