ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)

ธุรกรรมในสนทร ิ พยั ์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities) ประกอบด้วย 1. ธุรกรรมในสนทร ิ พยั ์ที่มิใช่การเงิน หรือรายจ่ายลงทนหร ุ อรายจ ื ายซ ่ ื้อ สินทรพยั ์ถาวร (Transaction in nonfinancial assets) หมายถึง จํานวนเงิน ที่รัฐบาลจ่ายไปเพื่อใหได้ ้สินทรัพย์ที่ไมใช่ ่ทางการเงินเปนการตอบแทน ็ หักด้วย รายรับจากการขายสนทร ิ พยั ์ดังกล่าวสินทรัพย์ที่ไมใช่ ่ทางการเงินตามระบบ สศค. หรือ GFS ประกอบด้วย - สินทรัพย์ถาวร หมายถึงสินทรัพย์ที่สามารถนําไปใช้งานได้หลายครั้ง และต่อเน ื่ อง มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีได้แก่อาคาร เคร ื่ องจักรและ เคร ื่ องมือ - สินทรัพยธรรมชาต ์ ิได้แก่ ที่ดิน แร่ธาตุ รวมถึงสินทรพยั ์ที่ไม่มีตัวตน ได้แก ่ ลิขสิทธ ิ์ - สนคิ าคงคล ้ ัง ไดแก้ ่ สินคาหร ้ ือบรการท ิ ี่ผู้ผลิตมีไว้เพ ื่อขายและใชในการ ้ ผลิตเนองจากตามระบบ ื่ สศค. หรือ GFSM 2001 เป็นระบบบัญชีตาม เกณฑคงค ์ ้าง จึงต้องมีการบันทึกสินค้าคงคลงเมั ื่ อซ ื้ อสินค้าหรือบรการ ิ โดย จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายเม ื่ อมีการใช้หรือขายออกไป นอกจากนนจะม ั้ การ ี คํานวณค่าการบริโภคสนทร ิ ัพย์ถาวร (Consumption of fixed Capital) ซึ่งมีลักษณะคล้ายค่าเส่อมราคา ื โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม ื่ อมการใช ี ้ สินทรัพย์นั้นไป หรือมลคู ่าตามราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไป แต่เน ื่องจากใน ปัจจุบันระบบการบันทกขึ ้อมลของร ู ฐบาลเป ั ็นก ึ่ งเกณฑ์คงคาง้ จึงยังไม่มี การบันทกรายการส ึ นคิ ้าคงคลัง หรอหื ักค่าการบริโภคสนทร ิ ัพย์ถาวร เพราะฉะน ั้ นรายจ่ายเพ ื่ อซ ื้ อสนทร ิ ัพย์ที่ไมใช่ ทางการเง ่ ินในที่นี้จึงหมายถึง รายจ่ายลงทนหร ุ อรายจ ื ่ายซอส ื้ ินทรัพย์ถาวรเท่านั้น - ของมีค่า (Valuables) เป็นสินทรัพย์ที่ถูกสร้างข ึ้ นสําหรบการร ั กษาม ั ูลค่า (Store of valua) ไมใช่ ่เพ ื่ อวัตถุประสงคในการผล ์ ิตหรือการบริโภค 2. ธุรกรรมในสินทรพยั ์และหนี้สินทางการเงิน (Transaction in financial assets and liabilities) คือมูลค่าการเปลี่ยนแปลงการถือครองสนทร ิ ัพยและ หนี้สินทางการเงินของรฐบาล ั สินทรัพยทางการเงินส่วนใหญเป่ ็นสิทธิเรียกรองจาก ้ สถาบนอั ื่ นซ ึ่ งตรงขามกับหนี้สิน เว้นแต่ ทุนสารองเง ํ ินตราและ SDRs (Monetary gold and SDRs) เป็นสินทรพยั ์ที่ไมใช่ ่สิทธิเรียกร้องจากสถาบันอื่น ส่วนของสินทรัพยและหน ์ ี้สินทางการเงินจะจําแนกประเภทตามตราสารทาง การเงินซ ึ่ งแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท คือเงินสดและเงินฝาก ตราสารการเงินท ี่ นอกเหนือไปจากหุ้น เงินกู้หุ้นและส่วนของเจ้าของอื่น เงินสํารองเพ ื่อการประกัน ตราสารอนุพันธ์ ลูกหนและเจ ี้ ้าหน ี้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบญชั ีกลาง 3. ธนาคารแหงประเทศไทย ่ 4. สํานักงานบริหารหน ี้ สาธารณะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565