งบดุลตามระบบ สศค. (Balance Sheet)

งบดุล (Balance Sheet) คืองบแสดงมลคู ่าของสินทรัพยและหน ์ ี้สิน ณ สิ้นรอบ บัญชีซึ่งแสดงมูลค่าของทนสุ ทธุ ิ (Net worth) คือสินทรพยั ์รวมหกดั ้วยหนี้สิน รวม โดยการเปลี่ยนแปลงในทนสุ ุทธินี้ใช้เป็นเคร ื่ องชี้วัดการวเคราะห ิ ์ความยงย ั่ ืน ของกิจกรรมการคลังซึ่งการวิเคราะห์อาจมุ่งเน้นไปที่สินทรพยั ์และหนี้สินทาง การเงิน เช่น การหาทนทางการเง ุ ินสทธุ ิ (Net financial worth) เปนการแสดง ็ สินทรัพย์ทางการเงินหักหนี้สิน โดยงบดุลประกอบด้วย สินทรัพย์รัฐบาลคือสินทรัพย์ที่รัฐบาลมีสิทธิเหนือสนทร ิ ัพย์นั้นหรือเป็น เจ้าของทรัพย์สิน และสินทรัพย์ดังกล่าวให้ประโยชน์ทางเศรษฐกจหากถ ิ ือครอง หรือใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หนี้สิน คือ ภาระที่ต้องชดใช้คืนใหแก้ สถาบ ่ ันอื่น จําแนกออกเป็นในประเทศ และต่างประเทศ โดยอาศยหล ั กการถ ั ิ่ นท ี่ อย (Residency) ู่ ของผู้ถือครอง แล้ว จําแนกตามประเภทของตราสารทางการเงิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบญชั ีกลาง 3. ธนาคารแหงประเทศไทย ่ 4. สํานักงานบริหารหน ี้ สาธารณะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565