รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)

เป็นรายงานรายจ่ายจําแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล ตามระบบสถิติเพื่อ การศกษาและว ึ ิเคราะหนโนบายการคล ์ ัง (ระบบ สศค.) หรือ Government Finance Statistics (GFS) มาตรฐานปีค.ศ. 2001 เป็นการแสดงงบประมาณ รายจ่ายตามวัตถุประสงคในการด ์ ําเนินกิจกรรมต่างๆของรฐบาล ั ได้ใช้วิธีการ จําแนกตามการจําแนกตามลกษณะงานของร ั ัฐบาล (Classification of Function of Government : COFOG) ของสํานกงานสถ ั ิติแห่งสหประชาชาติปีค.ศ. 1980 (United Nation, 1980) จําแนกลกษณะงานออกเป ั ็นด้านตางๆ่ 14 ด้าน ภายใต้ ลักษณะงาน 4 ประเภท ดังน ี้ 1. การบรหารท ิ ั่วไป (การบริหารท ั่วไปของรัฐการป้องกันประเทศการรักษา ความสงบภายใน) 2. การบรการช ิ มชนและส ุ ังคม (การศกษา ึ การสาธารณสุขการสังคม สงเคราะห์การเคหะและชุมชน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 3. การเศรษฐกิจ (การเช ื้ อเพลิงและพลังงาน การเกษตร การเหมืองแร่ฯ การคมนาคม ขนส่งและส ื่ อสารการบริการเศรษฐกิจอื่น) 4. ด้านอ ื่ นๆ (การดําเนินงานอื่น)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบญชั ีกลาง 3. ธนาคารแหงประเทศไทย ่ 4. สํานักงานบริหารหน ี้ สาธารณะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565