การตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการตรวจร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายเอกชัย เดชอุดม น.ส.เอมอร ภูสมตา
* อีเมลผู้ติดต่อ eakachai.cs@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ - วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป - จัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
1 ครั้ง ต่อปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • อื่นๆ
docx
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565