ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ของ สปกษ.

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ จัดเก็บด้วยระบบจัดเก็บ ของกองกลาง สป.กษ.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารบรรณ (น.ส. กุสุมาลย์), ฝ่ายบริหารฯ (น.ส.สุรีรัตน์), กลุ่มช่วยฯ (นางอมรรัตน์), กลุ่มพิธี (นายธวัชชัย)
* อีเมลผู้ติดต่อ ict_aim@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ทุกครั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กอง/สำนัก ในสังกัด สป.กษ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565