ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ด้านหม่อนไหม ประจำปี 2564-2565

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ด้านหม่อนไหม เป็นข้อมูลประมวลรวมรายได้ที่มาจากกิจกรรมการผลิตด้านหม่อนไหม จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ นครศรีธรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ที่อยู่ในการดูแลของ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร โดยได้รับข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ชุมพร นราธิวาส และตรัง เริ่มสำรวจในเดือน มิ.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
* อีเมลผู้ติดต่อ qsis_sout@qsds.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร และศูนย์หม่อนไหมฯ เครือข่าย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 ธันวาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 21 ธันวาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • รายได้
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566