กลุ่ม

 • livestock

  การทำปศุสัตว์

  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำปศุสัตว์ ตั้งแต่การเลี้ยงปศุสัตว์...

  ดู การทำปศุสัตว์
 • crop

  การเพาะปลูกพืช

  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป...

  ดู การเพาะปลูกพืช