กลุ่ม

 • crop

  การเพาะปลูกพืช

  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป...

  ดู การเพาะปลูกพืช
 • input

  ปัจจัยการผลิต

  เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยา สารเคมี เครื่องจักรกล เทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน

  ดู ปัจจัยการผลิต