กลุ่ม

  • input

    ปัจจัยการผลิต

    เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยา สารเคมี เครื่องจักรกล เทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน

    ดู ปัจจัยการผลิต