กลุ่ม

  • natural-disaster-information

    ภัยธรรมชาติ

    น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น...

    ดู ภัยธรรมชาติ