ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง

ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ป่าตามกฎหมาย พื้นที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ระดับความสูง การชะล้างพังทลายของดิน และพื้นที่ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธสาสตร์และแผน
* อีเมลผู้ติดต่อ info@hrdi.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา รายงานการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่แสดงชุมชนบนพื้นที่สูง ในประเทศไทย สำนักยุทธศาสตร์และแผน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
  • อื่นๆ
doc
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
ไม่ได้ระบุ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565