ชุดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง

หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนัก/กอง ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณ/คุณภาพเพื่อสะท้อน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
* อีเมลผู้ติดต่อ adgmoac@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายสำคัญ หรือ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของสำนัก/กอง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ทุก 6 เดือน
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนัก/กอง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565