การให้คําแนะนํา/ความเห็นด้านกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
การให้คําแนะนํา/ความเห็นด้านกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวชุลีพร ศรีสุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ chuleeporn_sr@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัด กระทรวง (15 กรม 4 รัฐวิสาหกิจ และ 3 องค์การมหาชน)
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 31 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565