ข้อมูลการให้บริการด้านกฎมาย

๑) ช่องทางการติดต่อขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓) ตัวอย่างคำพิพากษา/ฎีกา/กรณีเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักกฎหมาย
* อีเมลผู้ติดต่อ legal@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
๑) เผยแพร่ช่องทางการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ๒) เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ทุกครั้งที่มีการนำลงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ หรือ ทุกครั้งที่มีประเด็นข้อหารือที่น่าสนใจ เช่นตัวอย่างฎีกา คำพิพากษาที่น่าสนใจ
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลในระบบการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักกฎหมาย สป.กษ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565