ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่มีการบรรจุ/ย้าย/โอน/ออกจากราชการ ของบุคลากร สป.กษ.

-จำนวนบุคลากรที่มีการบรรจุ/ย้าย/โอน/ออกจากราชการ ของบุคลากร สป.กษ. -ตำแหน่งว่าง ที่เปิดสอบแข่งขัน/ย้าย-โอน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
* อีเมลผู้ติดต่อ pd_rc@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการบรรจุ/ย้าย/โอน/ออก ของบุคลากร สป.กษ.
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ครั้ง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ผลการดำเนินงาน (บรรจุ/ย้าย/โอน/ออก)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างโดย Gravatar default
   สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565