รายงานสถิติการรับเรื่อง กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประจำเดือน

ข้อมูลสถิติการรับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ กองทุนหมุนเวียนฯ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
* อีเมลผู้ติดต่อ bfpa@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนหมุนเวียนฯ และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของ สกร. และ กษ.จังหวัด
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สกร.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566