รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน ของ สป.กษ.

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และผลการเบิกจ่ายเงินรับเบิกแทน/เงินโอนเบิกแทน รายงานผลเบิกจ่ายดังกล่าวจะแสดงตามประเภทงบรายจ่าย และแยกตามหน่วยงาน ตามค่าใช้จ่าย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวชิดชนก ผาสุขศาสตร์
* อีเมลผู้ติดต่อ Chitchanok_ph@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
1. เพื่อให้ทราบถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่หน่วยงาน 2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด 3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน "
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ปรับปรุงเดือนละ 1 ครั้ง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
"กทม. ประเทศไทย"
* แหล่งที่มา ระบบ GFMIS
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566