รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนในภาพรวมของ สป.กษ. (ส่วนกลาง) ตามแบบ สขร.1

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ สป.กษ.(ส่วนกลาง) เช่น ชื่องานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแบบ สขร.1

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวชัฎาภรณ์ ไชยเทพ
* อีเมลผู้ติดต่อ chatchadaporn@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
"1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 16 ม.ค. 2558 2. เพื่อแสดงข้อมูลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ปี ในภาพรวมของ สป.กษ. (ส่วนกลาง) (แบบ สขร.1) 3. เพื่อให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้สjวนเสีย รับทราบและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง"
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ปรับปรุงเดือนละ 1 ครั้ง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
"กทม. ประเทศไทย"
* แหล่งที่มา ข้อมูลเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กอง ซึ่งรายงานผลผ่าน Google form
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566