ข้อมูลพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่และผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ข้อมูลจำนวนเกษตรกรและผู้จ้างงานที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมพื้นที่ดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่จำแนกตามพื้นที่รายจังหวัด อำเภอ ตำบล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร
* อีเมลผู้ติดต่อ ict_aim@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ครั้ง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) วัน
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565