ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อระบุว่าจะมีการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในจังหวัดใด จำนวนกี่บ่อ และในส่วนที่สองคือการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 มีหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดของสัญญา ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ oed_8@ldd.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา การสำรวจและเก็บข้อมูล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล Modify
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL http://sql.ldd.go.th/RevisedRsv/main.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2565