เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (รายวัน)

ข้อมูลรายชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองปฏิบัติการฝนหลวง
* อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลจากระบบปฏิบัติการฝนหลวง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
URL http://rainmaking.royalrain.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 มกราคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566