ข้อมูลป่าไม้ถาวร

ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพชั้นลุ่มน้ำ แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัดพิจารณาความเห็นขั้นต้นแล้วผ่านไปยังคณะเจ้าหน้าที่วิชาการ คณะอนุกรรมการอำนวยการจำแนกประเภทที่ดิน คณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ พิจารณาว่าพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร หรือส่วนใดจะจำแนกเป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยคณะรัฐมนตรี ก็จะยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และถือมติคณะรัฐมนตรีใหม่แทน มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดพื้นที่ใหม่นี้จะเป็นการกำหนดพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยพื้นที่ส่วนที่เหลือจะถูกจำแนกออกเป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ Phan_moo@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา จากแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000, จากโครงการจัดทำแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล Modify
URL http://sql.ldd.go.th/perforest/MainPage.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2565