ข้อมูลที่ได้รับ โครงการมีการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

เป็นข้อมูลโครงการที่ได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
* อีเมลผู้ติดต่อ faf.opsmoac@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
"1. เพื่อตรวจสอบโครงการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายของกองทุนฯ 2. เพื่อวิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ"
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
จังหวัด อำเภอ ตำบล
* แหล่งที่มา กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Image
 • PDF
 • อื่นๆ
docx
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565