Production, Supply and Distribution

คำอธิบาย

FAS’s PSD Online data for those commodities published in the WASDE Report are reviewed and updated monthly by an interagency committee chaired by USDA’s World Agricultural Outlook Board (WAOB), and consisting of: the Foreign Agricultural Service (FAS), the Economic Research Service (ERS), the Farm Service Agency (FSA), and the Agricultural Marketing Service (AMS).

The international portion of the data is updated with input from agricultural attachés stationed at U.S. embassies around the world, FAS commodity analysts, and country and commodity analysts with ERS. The U.S. domestic component is updated with input from analysts in FAS, ERS, the National Agricultural Statistical Service, and FSA. Interagency work on the database is carried out under the aegis of the WAOB.

The official USDA supply and use data is published monthly in: WAOB, World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE); in the foreign agricultural commodity circular series issued by FAS; and in the regional situation and outlook reports and monthly commodity newsletters of ERS (see keywords Crops and Animal Products) data for horticultural products are usually published twice a year.

การเข้าถึงข้อมูล

สามารถเข้าถึงได้จาก https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ Foreign Agricultural Service, USDA
* อีเมลผู้ติดต่อ AgBangkok@usda.gov
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา Foreign Agricultural Service, USDA
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 มีนาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1960
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2022
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 16 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565