ข้อมูลจำนวนงบประมาณ กปร. และจำนวนโครงการพระราชดำริ ที่สำนักงาน กปร. อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นการรวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในแต่ละปีงบประมาณ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
* อีเมลผู้ติดต่อ moac_project@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
"1. เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนงบประมาณ กปร. และจำนวนโครงการพระราชดำริที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอของบประมาณจากสำนักงาน กปร. 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนงบประมาณ กปร. และจำนวนโครงการพระราชดำริ ที่สำนักงาน กปร. อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงาน กปร.
* แหล่งที่มา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565