ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร

ข้อมูลบริการวัสดุการเกษตร เก็บข้อมูลประชาชน ที่ขอรับบริการวัสดุการเกษตร จากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาขอรับบริการ โดยใช้ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader)

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ sm_chalee@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การเก็บข้อมูลผู้ขอรับบริการวัสดุการเกษตร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล Modify
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2565