ชนิดตะกอนพื้นท้องทะเล

ข้อมูลแสดงชนิดของตะกอนที่ตกสะสมตัวในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน มาตราส่วน 1:50,000 ได้จากการเก็บตัวอย่างโดยวิธีแบบลาก และทำการวิเคราะห์ชนิดของตะกอนโดยเครื่องวิเคราะห์ขนาดตะกอนและจัดแบ่งชนิดตะกอนตามหลักการของ Shepard (1954)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองเทคโนโลยีธรณี
* อีเมลผู้ติดต่อ gtd@dmr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อผลิตแผนที่ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานทางทะเล สำหรับการบริหารจัดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
พื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
* แหล่งที่มา โครงการเร่งรัดสำรวจศึกษาทำแผนที่ธรณีวิทยากายภาพพื้นทะเล ,โครงการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิวท้องทะเลและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล, โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • Shapefile
  • อื่นๆ
ArcGIS Rest Service
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://gis.dmr.go.th
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:50,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 97.21
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 102.9
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 13.57
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 6.19
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตร
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1/4/2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 30 มิถุนายน 2565
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565