หนังสือพันธุ์ไหมอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา

สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม ่อนไหมได้เก็บรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหม ภายใต้โครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจำนวน 4แห่ง ได้แก่อุดรธานีศรีสะเกษ นครราชสีมาและแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไหมชนิดฟักออกตลอดปี(Polyvoltine)และชนิดฟักออกปีละ2ครั้ง (Bivoltine) จำนวน 261 พันธุ์ ดำเนินการเลี้ยงอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหม เก็บบันทึกข้อมูล ตรวจวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และวิเคราะห์ปริมาณเซริซินในไหมอนุรักษ์ชนิดฟักออกตลอดปี(Polyvoltine) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานด้านหม่อนไหมด้วยพระวิริยะอุตสาหะมาตลอด ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมได้มีอาชีพที่่ยั่่งยืืน และทำำให้้ผ้้าไหมไทยได้รับการยอมรัับทั้้งในประเทศและนานาชาติิเนื่่องในโอกาสมหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิิงหาคม 2565เห็็นควรให้มี้ ีการจััดทำำหนัังสืือพัันธุ์์ไหมอนุรักษ์์เฉลิิมพระเกีียรติิฯ90 พรรษา โดยรวบรวมข้้อมููลพันธุ์ไหมชนิดฟักออกตลอดปี(Polyvoltine) จำนวน 95 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ไหม และเป็นแนวทางให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ไหมให้มีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี
* อีเมลผู้ติดต่อ ocss_silk@qsds.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำนักอนุรักษ์ฯ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566