จำนวนโรงฆ่าสัตว์ จำแนกตามใบอนุญาต ระดับจังหวัด

จำนวนโรงฆ่าสัตว์ จำแนกตามใบอนุญาต ระดับจังหวัด โดยที่ ความหมายของใบอนุญาต คือ

 • ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ เพียงอย่างเดียว
 • GMP หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
 • EST หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์และได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กรมปศุสัตว์
* อีเมลผู้ติดต่อ info@dld.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กรมปศุสัตว์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 16 กันยายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2565